Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

sábado, 14 de febrero de 2015

look 014: El día de San Valentín

 vestido Asos / zapatos Irregular Choice / bolso Bershka / abrigo Suite Blanco / collar Zara

EL DIA DE SAN VALENTIN

El día de San Valentín es una fecha señalada para muchas personas que están enamoradas en buena parte del mundo.
Su origen en la antigua Grecia y Roma está asociada a divinidades del matrimonio y la fertilidad. Sería la iglesia, en 498 con el papa Gelasio I, la que convirtiera estos jolgorios erótico-festivos en una fiesta cristiana modosita dedicada a los enamorados.
La leyenda de San Valentín aparecería un poco más tarde, en la Edad Media, en los vastos territorios anglo-franceses. En ella se relata las peripecias de un antiguo médico romano convertido en sacerdote, ejecutado por el Emperador Claudio II, en el siglo III, por casar parejas pese a la expresa prohibición imperial al respecto. En prisión, se enamoró de la hija del carcelero y le escribió una carta de amor firmada como “tu Valentín”. 
En tiempos más recientes, esta celebración que no fiesta, ha ido ganando popularidad, no ya impulsada por la iglesia sino por los intereses consumistas.
Pero no se celebra en todos los países igual: en EEUU es una fiesta no sólo para enamorados sino para el Amor en general, y se regalan tarjetas y detalles a los seres queridos. En Japón y Corea, las mujeres regalan chocolates a los hombres y ellos les corresponden, si hay suerte, un mes más tarde. En Brasil engalanan las calles.
Yo creo que cualquier fecha es apropiada para celebrar el Amor y el cariño por los demás, no sólo con regalos sino con un comportamiento romántico, detallista, comprensivo, paciente y cariñoso en el día a día.

El rojo es el color del amor así que engalanada con un vestido carmesí con estampado de corazones, me paseo por este post cual una cupido moderna y estilosa. Los zapatos en rojo y con lazos no podían estar más compenetrados con el vestido y las medias tupidas en negro, son la pareja ideal para que destaque en conjunto. El bolso en forma de corazón con tachuelas, remarca la idea del look  y le da un aire más trasgresor. Y por si no fuera bastante, creo que mi cetro de piruleta gigante es insultantemente obvio. 
Sólo me faltaban las alitas, arco y flechas: los he sustituido por el abrigo, hacia frío, no me lo tengáis en cuenta.
Gracias al fotógrafo, que el Amor te acompañe.
Y también a todos vosotros, hasta la próxima.

LA TAGO DE SANKTA VALENTIN

La tago de Sankta Valentín estas rimarkita tago por multaj personoj kiuj estas enamiĝitaj en bona parto de la mondo.
Ĝia origino en la malnova Grekio kaj Romo estas asociita al dieco de la geedzeco kaj la fekundeco. Estus la eklezio, en la jaro 498 kun la Papo Gelasius I, kio igis ĉi tiuj erotika, gajaj brua-festoj  en bonkonduta kristana festo  dediĉita al enamiĝitaj.
La legendo de Sankta Valentín aperus iom poste, en la Mezepoko, en la vastaj angla-francaj teritorioj. En ĝi raportas la peripetiojn de malnova roma kuracisto igita kiel pastro, ekzekutita de la Imperiestro Klaŭdo II, en la 3a jarcento, por edzinigi paroj malgraŭ imperian esprimo malpermeson. En malliberejo,  li enamiĝis de la filino de provoso kaj skribis amleteron subskribata kiel "via Valentine".
En tempoj pli freŝaj, ĉi tiu celebrado ke ne festado, ĝi iris gajnante populareco, jam ne pelita de la eklezio sed nur de konsumaj interesoj 
Sed oni ne celebras same en ĉiuj landoj: en Usono estas festo ne nur por enamiĝitaj sed por la Amo ĝenerale, kaj  oni ili donacas poŝt-kartojn kaj detaloj al  karaj uloj. En Japanio kaj Koreio, la virinoj donacas ĉokoladon al viroj kaj ili reciprokos, se estas sorto, monato poste. En Brazilo ornamas la stratojn.
Mi kredas ke ajna dato estas taŭga por celebri la Amo kaj la amo por la aliaj, ne nur kun donacoj sed kun romantika konduto, ĝentilaĵoj, pacienco, komprenkapablon, kaj elkora de tago al tago.
Ruĝa estas la koloro de la amo tiel do ornamita kun  karmezina robo kun presitaj korojn, mi promenas por ĉi tiu “publikigaĵo” kiel   moderna kaj eleganta kupido. Ruĝaj ŝuoj kun bantoj ne povus esti pli agorditaj kun la robo kaj nigraj kaj densaj ŝtrumpoj, ĝi estas la ideala kunulo por emfazi kune. La form- koran sakon kun enkrustaĵoj elstaras la ideon de la “look”  kaj donas ĝin pli transgresa aspekto. Kaj se tio ne estis sufiĉe, mi kredas ke mian  ega bombon-stangeta sceptron estas insulte evidenta. 
Nur min mankis flugiloj, arko kaj sagoj: mi anstataŭis ilin pro mantelo, estas tre fride vi komprenas min.
Danke al la fotisto, ke la Amo vin akompanas.

Kaj ankaŭ al ĉiuj vi, ĝis la proksima.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu comentario ;)

Para Comentar Elige el Sistema de Comentario de tu Agrado:

Blogger
Facebook