Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

domingo, 3 de mayo de 2015

¿Y si probamos a ser personas?


cazadora, camiseta, falda, cinturon Zara / botas W.S shoes / bolso artesanal / pulseras stradivarius y varios¿Y si probamos a ser personas?

Una de los peores lacras de la sociedad, es la necesidad compulsiva de clasificarlo todo, nombrarlo, ordenarlo y luego, encasillarlo: materia orgánica e inorgánica;  reino animal, vegetal y mineral; las plantas y animales en especies, familias, subfamilias…los seres humanos en sexos, edad, orientación sexual, estado civil, razas, nacionalidades, religiones, culturas,  nivel económico, influencia social, forma de vestir, gustos musicales… así hasta clasificar y encasillar toda nuestra realidad, todo lo tangible e intangible, hasta nuestros pensamientos…

Una vez clasificado y metido en la casilla correspondiente, hay una ley no escrita pero marcada a fuego que nunca debes saltarte: debes procurar, por todos los medios, adaptarte a las características de tu minúsculo cubículo y no salirte de ahí, si lo haces sabes que la respuesta será la incomodidad, el rechazo, el miedo, y a veces, incluso el odio. Toda esa presión constante y demoledora es la causa principal de nuestra infelicidad, alienación, incomprensión, falta de empatía, amargura y odio hacía el diferente.

Por eso, hay que ser valientes y consecuentes con nosotros mismo; salirnos de esa espiral autodestructiva para poder relacionarme con los demás de persona a persona . No necesitamos pertenecer a “algo” establecido y acotado; si nos pertenecemos a nosotros mismos, formaremos parte del mundo.
Atreveté a ser tú mismo, con todo lo que tiene de atracción y ofensa…

Por eso, casa muy bien con mi carácter la mezcla de estilos en principio dispares : en este caso una convivencia intensiva  entre el estilo militar presente en cazadora y botas;  el estilo más rockero de la camiseta, las pulseras y el cinturón; la sutil delicadeza de la falda y el encanto bohemio del bolso. ¡Inclasificable!.

Gracias a mi fotógrafo por sus múltiples enfoques.

Hasta la próxima.


Ĉu se ni klopodas esti homoj?

Unu el la plej malbonaj makuloj de la socio, estas la deviga bezonon por ordigi ĉion, etikedi ĝin, ordigi ĝin kaj tiam enfaki ĝin: organika kaj neorganika materio; animala, vegetala kaj minerala regno; la plantoj kaj bestoj laŭ specioj, familioj, subfamilioj ... homoj laŭ sekso, aĝo, seksa orientiĝo, civila stato, rasoj, naciecoj, religioj, kulturoj, ekonomia nivelo, socia influo, kiel oni portas, muzikaj gustoj ... tiel ĝis klasifiki kaj enfaki nia tuta realeco, ĉio la tuŝebla kaj netuŝebla, ĝis niaj pensoj ...

Foje ilin klasifikitaj kaj metitaj en la respektiva skatolo, estas neskribitajn leĝo sed brul-stampita kio vi devus neniam eviti: vi zorgas, por ĉioj rimedoj, adapti laŭ karakterizaĵoj de via eta kubiklo kaj ne eliri de tie, se vi faras alie vi scias ke la respondo estos malkomforto, malakcepton, timo, kaj kelkfoje eĉ malamo. Tiel konstanta kaj detrua premo estas la ĉefa kialo de nia malfeliĉo, alieneco, miskompreno, manko de empatío, amareco kaj malamo pri malsamuloj.

Tial, ni devas esti kuraĝaj kaj konsekvencaj kun ni mem; eliri nin de tia mem-detrua spiralo por ni interagi kun aliuloj vizaĝ-al-vizaĝe. Ni ne bezonas aparteni al "io" starigita kaj ĉirkaŭlimigita; se ni apartenas al ni mem, formos parton de la mondo.
Vi aŭdacas estu vi mem, kun tute ĝi havas altiro kaj ofendo ...

Do akordas tre bone kun mia karaktero miksi stilojn príncipe malsamaj: en ĉi kazo intensivan convivenco inter ĉi stilo milita jako kaj botoj; la pli stilo rokenrola ĉemizo, braceletoj kaj zono; la subtilan delikatecon de jupo kaj la bohemia ĉarmo de la sako. ¡nekvalifikebla!.

Danke al mia fotisto por siaj multnombraj enfokusigoj.

Ĝis la proksima.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu comentario ;)

Para Comentar Elige el Sistema de Comentario de tu Agrado:

Blogger
Facebook